Dale’s Cone – pyramid of fakes?

How to search and choose the source of knowledge online and to verify information? Today we are taking up the subject which disturb dreams of experienced teachers, educators, psychopedagogists and educational trainers.

Stożek Dale’a – piramida fake’ów?

Dlaczego wpadamy w edukacyjne pułapki piramid skutecznego uczenia się, które w rzeczywistości mają niewiele wspólnego z efektywną nauką? W jaki sposób szukać i wybierać źródła wiedzy w sieci oraz weryfikować informacje? Dziś podejmujemy temat, który spędza sen z powiek doświadczonym nauczycielom, pedagogom, psychopedagogom i trenerom edukacyjnym.

’Mind Mapping’ by Tony Buzan – 10 quotes from a book

We chose 10 quotations which perfectly reflect the concept of mindmapping and its validity both at school, at work, as well as in private life.

„Mapy twoich myśli” Tony Buzan – 10 cytatów z książki

Wybraliśmy 10 cytatów, które idealnie odzwierciedlają koncepcję mindmappingu i jego zasadności zarówno w życiu zawodowym, szkolnym, jak i osobistym.

Tony Buzan, 'Mind Mapping’ – book review

Following Tony Buzan, the author of ‘Mind Maps’: make notes linearly, create schemes in such forms your brain works. The name of a mind genius and its functioning has a lot to do with above word in bold. Do you feel boredom or stimulation while making notes? It depends.

Tony Buzan, „Mapy twoich myśli” – recenzja książki

Za Tonym Buzanem, autorem książki „Mapy twoich myśli”: notuj nielinearnie, twórz schematy w takiej formie, w jakiej działa Twój mózg. Nazwisko geniusza w obszarze umysłu jego funkcjonowania ma wiele wspólnego z wyżej wyboldowanym czasownikiem. Bo czy w trakcie notowania informacji czujesz raczej znudzenie, czy może pobudzenie? To zależy.

Generation of question bank

Let’s talk about one from newly recognised by me ‘social disorders’ on the boarder of education and cognitive psychology concerning the generation of people who learn or learnt mainly from question bank.

Pokolenie bazy pytań

Porozmawiajmy zatem o jednym z nowo rozpoznanych przeze mnie „społecznych zaburzeń” z pogranicza edukacji i psychologii poznawczej dotyczącym w szczególny sposób pokolenia ludzi, którzy uczą lub uczyli się głównie z baz pytań.